Search
Close this search box.

Kennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning, Pasteurhage 19 en 21 te Emmeloord, Noordoostpolder

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Kennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning, Pasteurhage 19 en 21 te Emmeloord, Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen: Vergunning: HZ_WABO 2014-0517 Voor: Het bouwen en afwijken van het geldende bestemmingsplan “Emmelhage – herziening 2013” voor het bouwen van 2 woningen Locatie: Pasteurhage 19 en 21 te Emmeloord Omdat de aanvraag in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Emmelhage – herziening 2013”. Het college is voornemens middels een afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder de 3e categorie Wabo mee te werken aan de aanvraag omdat deze door middel van het ontwerpbestemmingsplan “Emmelhage – herziening 2015” voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het ontwerpbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 16 april 2015 bij loket Woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. De kennisgeving is raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.PB00049-0001 Het ontwerpbesluit is raadpleegbaar op www.noordoostpolder.nl via “plannen ter inzage” Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kan een ieder met ingang van 16 april 2015 voor een periode van zes weken kennis nemen van het ontwerpbesluit. Deze ligt ter inzage op het gemeentehuis te Emmeloord bij het loket Woonomgeving. Tijdens deze termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van B&W van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de bovengenoemde periode een afspraak gemaakt worden met de heer M. de Jong (0527) 63 35 05 van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening