Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord (2023)’ ter inzage

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Kuinderweg 8305AJ 15 Emmeloord luidt als volgt:

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord (2023)’ ter inzage

Het bestemmingsplan regelt de uitbreiding van het perceel Kuinderweg 15 te Emmeloord. Met de uitbreiding ontstaat er ruimte voor een nieuwe silo voor de opslag van drijfmest. Deze silo is nodig voor de bedrijfsvoering van het biologische akkerbouwbedrijf. Op het perceel is een omgevingsvergunning verleend voor de huisvesting van maximaal twintig arbeidsmigranten. Om het goede woon- en leefklimaat van de arbeidsmigranten voldoende te borgen heeft de initiatiefnemer gevraagd om erfuitbreiding. Zo kan voldoende afstand gehouden worden tussen de huisvesting en de mestsilo. Het plan is in te zien van 2 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 Dit kan op: - www.noordoostpolder.nl/ter-inzage; - Op www.ruimtelijkeplannen.nl of op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00741-VS01; Het plan is op 22 april 2024 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. U kunt beroep indienen tot en met 12 juni 2024 Voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uw beroep inhoudelijk behandelt, beoordeelt zij of uw beroep ontvankelijk is. Uw beroep stuurt u naar de Raad van State: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Wilt u voorkomen dat tijdens uw beroep het bestemmingsplan in werking treedt? Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit doet u bij de Raad van State: De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag. De afdeling beslist of de voorlopige voorziening wordt toegekend. Let op: het indienen van beroep en een voorlopige voorziening kost geld (griffierechten). Voor meer informatie neemt u contact op met de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer: (070) 426 44 26. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de heer K.H. de Jong van het cluster VTH op telefoonnummer 06 13 34 28 49 of per e-mail (khdejong@noordoostpolder.nl).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. bestemmingsplan