Zoeken
Sluit dit zoekvak.

KENNISGEVING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN, DE ZUIDERT TE EMMELOORD

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Bestuur | Waterschappen

De ingediende aanvraag voor Zuidert 8307BX 2 Ens luidt als volgt:

KENNISGEVING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN, DE ZUIDERT TE EMMELOORD

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend. Aan de gemeente Noordoostpolder te Emmeloord, is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater, ten behoeve van de aanleg van regenwaterriolering en vervanging van riolering in de wijk de Zuidert te Emmeloord. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Inzage Genoemde beschikking ligt tot 18 maart 2015 ter inzage: - op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911; - in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord iedere werkdag van 08.30-12.30 uur. Bezwaren Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Bestuur | Waterschappen