Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’, Noordoostpolder

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’, Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 25 maart 2013, het bestemmingsplan “Emmeloord, de Deel-Stadshart” gewijzigd heeft vastgesteld. – De wijziging betreft het het schrappen van de artikelen 10.1.f en 10.5 van de planregels van het bestemmingsplan “Emmeloord, de Deel- Stadshart” en, daarmee, het vervallen van de aanduiding evenemententerrein voor de gronden ten oosten van Résidence De Deel in het plandeel met de bestemming "Verkeer". Het bestemmingsplan en het gewijzigde vaststellingsbesluit liggen met ingang van 4 april 2013 gedurende voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, bij het loket Woonomgeving. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.noordoostpolder.nl. Op grond van afdeling 8.1 van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende • die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan; beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe moet voor afloop van de inzagetermijn een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit -het gewijzigde bestemmingsplan- treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de hierboven genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R.S. Groote Bromhaar telefoon (0527) 63 3414.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening