Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitscriteria ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark’

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Recht | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitscriteria ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Dokter Jansencentrum aan de Urkerweg 1 en Kometenlaan 1 in Emmeloord. Het is de bedoeling het terrein te herontwikkelen tot een woonbuurt met een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld een buurthuis.Het voornemen is om binnen het plangebied maximaal 293 woningen en circa 750 m2 bvo maatschappelijke functies mogelijk te maken. De woningen zijn bedoeld voor meerdere doelgroepen waaronder starters en senioren, daar waar in de gemeente Noordoostpolder een grote behoefte naar is.Voor het bestemmingsplan zijn beeldkwaliteitscriteria opgesteld. Deze beeldkwaliteitscriteria staan in het beeldkwaliteitsplan, zie bijlage 2 van de toelichting van het bestemmingsplan, en liggen samen met het bestemmingsplan ter inzage. Tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan worden de beeldkwaliteitscriteria als onderdeel van de welstandsnota vastgesteld. Het plan is in te zien van 3 november tot en met 14 december 2022Dit kan op:• www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00708-ON01.Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 14 december 2022Uw zienswijze stuurt u naar:Gemeenteraad van NoordoostpolderPostbus 1558300 AD EmmeloordVermeld bij uw zienswijze:• Het onderwerp: ontwerp bestemmingsplan ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark’;• Waarom u reageert;• Uw naam, adres en handtekening.Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?Neem dan contact op met mevrouw Tichelaar van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0527 63 32 91 of per e-mail (e.tichelaar@noordoostpolder.nl).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Recht | Organisatie en beleid