Search
Close this search box.

Ontwerp-tracébesluit N50 Ens – Emmeloord, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Redactie Emmeloordnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Emmeloord.

Aanvraag Verkeer | Weg

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerp-tracébesluit N50 Ens – Emmeloord, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft kennis van de publicatie van het ontwerp-tracébesluit N50 Ens – Emmeloord. Deze ligt van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 ter inzage. Dit is tevens de reactietermijn. De N50 tussen Ens en Emmeloord bestaat uit 2 x 1 rijstrook met vluchtstrook en een fysieke rijrichtingscheiding en kampt als onderdeel van het hoofdwegennet van Nederland met verkeersveiligheidsproblemen. Er zijn daarvoor twee oorzaken. De eerste oorzaak is dat op de gescheiden rijbanen, met per rijrichting één rijstrook en een vluchtstrook, niet mag worden ingehaald. Op het traject geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. Dit leidt tot ongeoorloofd en onveilig inhaalgedrag via de vluchtstrook van vrachtverkeer, waarvoor een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. De tweede oorzaak is een gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bomenweg (gemeente Noordoostpolder) waar openbaar vervoer uit Emmeloord richting Kampen, het verkeer op de N50 kruist. Een gelijkvloerse kruising past niet binnen de kenmerken van een veilige autoweg. Het project N50 Ens – Emmeloord moet een oplossing bieden voor een veilige en betere doorstroming van het verkeer en zorgen voor een goede, toekomstvaste bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners van de regio Emmeloord. Het project bestaat uit: − de ombouw van de N50 tussen Ens en Emmeloord van 2 x 1 rijstrook met vluchtstrook, naar een 2 x 2 autoweg (regionale stroomweg) van 100 km/u (zonder vluchtstrook); − de gelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bomenweg ombouwen tot een halve, ongelijkvloerse aansluiting met een schuin viaduct over de N50. De huidige vormgeving van aansluiting van de N50 op de A6 blijft in stand, de verbindingen in de aansluiting blijven enkelstrooks. De zuidzijde van het project sluit aan op het in maart 2009 vastgestelde tracébesluit N50 Ramspol – Ens. Dit weggedeelte is reeds omgebouwd tot 2 x 2 rijstroken. Het OTB beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen van de N50 tussen Ens en Emmeloord. Het OTB geeft in detail aan welke andere maatregelen worden getroffen en wat het effect daarvan is, bijvoorbeeld op het gebied van geluidhinder, natuur en landschap. Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is de beschreven oplossing m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld dient te worden of voor de voorgenomen activiteit op de N50 Ens – Emmeloord een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden. Na beoordeling van de voorgenomen oplossing heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 11 januari 2013 besloten dat voor dit project geen MER behoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Dit besluit heeft van 24 januari 2013 tot en met 6 maart 2013 ter visie gelegen. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder om de problemen op de N50 Ens – Emmeloord aan te pakken. Deze aanpassing heeft een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid en de economische ontwikkeling en bereikbaarheid van de regio. U mag uw mening geven over deze plannen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-tracébesluit. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten. U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten: − Staan er zaken in het OTB die naar uw mening niet kloppen? − Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? − Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? U kunt van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 reageren. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl. Schriftelijk kan ook: Centrum Publieksparticipatie, N50 Ens – Emmeloord, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Telefonisch via 070 456 96 02. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopmarkt. Op grond van de Tracéwet kunt u uw zienswijze geven vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit hebben ingediend, kunnen later in beroep gaan bij de Raad van State. Het OTB vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzenprocedures’. Hier vindt u ook het reactieformulier. Daarnaast vindt u informatie over de manier waarop het publiek is betrokken bij de totstandkoming van de plannen en wat er verder gebeurt. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het project: www.rijkswaterstaat.nl/N50. De plannen kunt u ook van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 inzien bij: − ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag; − Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2, Lelystad (Smedinghuis); − provincie Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad; − gemeente Noordoostpolder: Harmen Visserplein 1, Emmeloord. Rijkswaterstaat organiseert een inloopmarkt. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn hier aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op woensdag 8 januari 2014 tussen 16.30 uur en 20.30 uur in een van de vergaderzalen van hotel/restaurant Van der Valk, Het Hooiveld 9 te Emmeloord. Hebt u na het bezoeken van de websites nog vragen over het ontwerp-tracébesluit? Dan kunt u bellen met Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis). Met vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 80 16.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen emmeloord
  2. Verkeer | Weg